Omprövan / RÅ

Begäran om omprövan / RÅ av allvarliga brott som faller under allmänt åtal: AM-185.260-11

Klicka här för att stödja anmälan!

Klicka här för den ursprungliga anmälan.

Klicka här för att se de misstänkta.

10 februari 2012

Utvecklingscentrum Stockholm
Kammaråklagare Roger Waldenström

 

Re: ÅM 2011/8263 (AM-185260-11)

Den 4:e november anmäldes ett antal personer inom regering, riksdag och krigsmakten för krigsbrott i Libyen.

Under de vändor (sju inklusive denna begäran om omprövan/överprövan) som sedan förevarit har bl a följande blivit allt klarare:

 1. Uppenbarheten i de brott som begåtts:
  1. Identifierandet av en svensk minister (Carl Bildt 490715-4613) som huvudmisstänkt för att ha lurat riksdagen och möjligen också regeringen in i ett krig som utåt påstods handla om att skydda civila men vars syfte redan innan denne minister skrev regeringens proposition och riksdagen gav sitt bifall var regimskifte, något FN aldrig bemyndigade i den aktuella resolutionen (1973).
  2. Libyen har efter Sveriges och NATO:s oprovocerade anfall gått från att ha varit Afrika mest välmående stat (FN 2010) till en krigszon med enligt uppgift upp till en miljon flyktingar, 150 000 döda1 och befinner sig i dag under nominell kontroll av terroriststämplade organisationer som trots att ett de facto inbördeskrig synes råda mellan dess olika fraktioner ändå finner resurser att från södra Turkiet ägna sig åt förnyad terroristverksamhet – nu mot regeringen i Syrien.2
 2. En anmärkningsvärd ovilja inom åklagarmyndigheten att inleda förundersökning.

  Detta trots lagstadgad åtalsplikt.3

 3. En till synes utbredd brist på insikt inom åklagarmyndigheten på vilka lagar som egentligen reglerar myndighetens verksamhet.
  Vid tre tfn samtal med tre olika åklagare 2012-01-16 (jouråklagare Stockholm, åklagare vid RÅ samt kammaråklagare vid UtvC i Stockholm) framkom att ingen av dem kunde svara på fråga “a” nedan, eller helt enkelt gav fel svar. I fråga “b” svarade alla, felaktigen, “nej”:

  1. Vilken är den juridiska definitionen på “målsägare”?
  2. Finns det något lagrum som definierar förhållandet mellan de som anmält (svenska röstberättigade, totalförsvarspliktiga och skattebetalande medborgare) och den svenska staten?

Hemställer nu om att åklagarmyndigheten/RÅ omgående inleder förundersökning enligt bilagor.

Eftersom de anmälda brotten har ett mycket starkt allmänintresse åligger det åklagarmyndigheten att inleda utredning. Alternativet synes vara att begå tjänstefel.3

Det redan mycket starka behovet av att förundersökning nu inleds stärks ytterligare av att de som anmäler också är målsägande.

Det är som så eftersom allt Sverige företog sig i Libyen skedde i vårt namn med våra pengar.

För fall av att det hitills inte framgått klart nog av anmälan, så är alla de som står bakom den mycket “förnärmade” – för att utrycka det milt – över de brott det svenska försvaret å regeringens och riksdagens vägnar begick i Libyen 2011.

RB 20:8

Målsägande är den, mot vilket brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada.

Till sist, eftersom vi som anmält är samma “folk” som omtalas i regeringsformen 1:1 rekommenderas åklagarväsendet att nu börja betrakta aktuell anmälan som en direkt instruktion från sina yttersta arbetsgivare att det nu är dags att inleda den här förundersökningen.

RF 1:1

All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Högaktningsfullt,

Kristoffer Hell
Peter Pettersson
Yrsa Häggström
Leif Erlingsson
Leif Bengtsson
Carl Lundström
Lena Holfve
Leo Holtter
Magnus Assarsson
Håkan Larsson
Lennart Sjöberg
Anders Paulsson,
Bengt Larsson
Ulla Johansson
Kjell Pedersson
Patrique Dordevic
Lennart Mogren
Mattias Gyllenhak Liss
Stefan Lundblad
Einar Schlereth
Ali Syed
Jayant Bäckström
Tiina Ronelöv
Jonathan Björklund
Sebastian Ward
Rita Bardsäter
Gabriel Amanatiadis
Sverker Ödesjö
Hans Carlsson
Robert Karlsson
Arne Bengtsson
Ingerun Osbakk
Björn Hanson
Stefan Danerek, Dr.
Brigitte Gustavsson
Karin Sundlöf
Bengt Israelsson
Gunnar Nordin
Anders Ankartjärn
Rita Bardsäter
Stella Lindblom
Sören Johansson
Thomas Schützer
Jakob Lipczynski
Stig-Lennart Johansson
Joel Osietzki
Brigitte Gustavsson
Sofie Rydelius

 


[1] T ex bara 8-9 augusti 2011 dödades 85 icke-kombatanter av NATO:s flyg. 33 av dessa var barn och 32 kvinnor. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25966.
[2] http://www.voltairenet.org/Libyan-Islamists-go-to-Syria-to, 2012-01-17.
[3] http://www.aklagare.se/Aklagarens-roll/Atalsbeslutet/Atalsplikt/, 2012-01-21.

 

Comments are closed.