JO-anmälan

ÅKLAGARNA JO-ANMÄLDA

Diarenummer 1643-2012. Handläggare Per Lagerrud.

Klicka här för att stödja anmälan!

Klicka här för den ursprungliga anmälan.

2012-03-17

JO
Box 16327
103 26 STOCKHOLM

 

Anmälan till Riksdagens justitieombudsman: handläggning av anmälan för brott mot folkrätten

Anmälda

Riksåklagarämbetet:

Peter Lundkvist, tf chefsåklagare
Jenny Ahlner Wetterqvist, kammaråklagare

Utvecklingscentrum Stockholm:

Thomas Häggström, överåklagare
Roger Waldenström, kammaråklagare

Internationella åklagarkammaren i Stockholm:

Lise Tamm, vice chefsåklagare

 

Dnr

ÅM 2012/1211 (RÅ)
ÅM 2011/8263 (UtvC)
AM-185260-11 (Internationella åklagarkammaren Stockholm)

 

Processen

Den 4:e november 2011 anmäldes ett antal statsråd, riksdagsmän och försvarsanställda för bl a brott mot folkrätten.

Bakgrunden till anmälan var Sveriges deltagande i kriget mot Libyen 2011.

Sjutton dagar senare, den 21:a november 2011, avfärdade vice chefsåklagare Lise Tamm anmälan.

Hennes motivering:

Det förfarande som anmälts är inte brottsligt

Den kvickhet med vilken anmälan utan förklaring avfärdades indikerar att Tamm inte gett frågan den uppmärksamhet som krävs för att kunna fatta ett informerat och korrekt beslut.

Togs anmälan överhuvudtaget på allvar?

Den 9:e december 2011 begärdes överprövning av Tamms beslut, varvid anmälarna tog på sig uppgiften att upplysa åklagarmyndigheten om några av de lagrum som omgärdar de aktuella brotten och som myndigheten uppenbarligen “missat”.

Tre veckor senare, den 30:e december 2011, avfärdar kammaråklagare Roger Waldenström och överåklagare Thomas Häggström begäran om överprövning med motiveringen att anmälarna saknar anknytning till ärendet (ej är målsägande) och det i övrigt saknas intresse att pröva frågan.

Avfärdandet skickades ut till ett större antal anmälare medelst e-post.

En av anmälarna svarade samma dag, 2011-12-30, med begäran om klargörande av ett antal följdfrågor rörande bl a anmälarnas anknytning till ärendet.

Två veckor senare erhölls skriftlig respons från Roger Waldenström.

Waldenströms/Häggströms skrivelse svarade inte på en enda av de frågor som ställts.

Den 20 februari 2012 skickades begäran om omprövning av Waldenströms/Häggströms beslut tillbaka till utvecklingscentrum.

Begäran innehöll bl a hänvisningar till lagrum som bekräftar anmälarnas anknytning till ärendet.

Tretton dagar senare avfärdade tf chefsåklagare Peter Lundkvist och kammaråklagare Jenny Ahlner Wetterqvist begäran om omprövning.

Den enda motivering som gavs i avfärdandet var att åklagarmyndigheten är förhindrad att inleda förundersökning mot statsråd. Inget nämndes om de två andra kategorierna misstänkta: försvarsanställda och riksdagsledamöter.

De tretton dagar sistnämnda respons från åklagarmyndigheten tog förtjänar att jämföras med vice chefsåklagare Lise Tams kvicka avfärdande, vilket tog henne fjorton dagar.

Under sistnämnda tretton dagar var det inte (som i fallet med Lise Tamm) en instans inom åklagarväsendet som skulle behandla anmälan, utan två: först utvecklingscentrum, som hade att beakta ny information rör bl a anmälarnas anhörighet till ärendet, och därefter riksåklagaren – för vilket fallet var helt nytt.

I sammanhanget reser den andra paragrafen under rubriken “Bakgrund” i RÅ:s avfärdande frågor. Att akter varit tillgängliga (vad som nu kan tänkas finnas i dessa akter) innebär ju inte nödvändigtvis att dessa genomlästs.

Läste RÅ överhuvudtaget in sig i ärendet innan man avfärdade det?

Tjänstefelen

Vi som anmäler detta till JO upplever att ett antal grava fel har begåtts av ovan nämnda åklagare och myndighet. Här är några av de för oss mer uppenbara. Måhända kan JO finna fler:

 1. Internationella Åklagarkammaren: att inte inleda förundersökning. Den tid som förflöt mellan det att anmälan först inkom och den avfärdades, indikerar att anmälan aldrig togs på allvar och ev lagbrott aldrig utretts.

  Hur förstår åklagarkammaren begreppet “åtalsplikt”?

  Enligt uppgift besitter internationella åklagarkammaren i Stockholm, eller skall i vart fall besitta, den kompetens som förutsätts att utreda den aktuella typen av brott. Men denna åklagarkammare kan alltså inte ens stavas sig fram till ett par rader med förklaringar till varför man på vad som kan vara rekordtid avfärdar anmälan i sin helhet.

 2. Utvecklingscentrum: att avfärda begäran om överprövan i förstone på grundvalen inte av en lag, utan oklara och i sammanhanget irrelevanta resonemang i en snart tjugo år gammal budgetproposition, och därefter framhärda med att avfärda anmälan på den uppenbarligen felaktiga uppfattning att anmälarna skulle sakna anknytning till ärendet.

  I och med sistnämnda punkt har anmälan expanderat enormt, från att ursprungligen ha handlat om ett deltagande i ett krig 2011, till en tidlös fråga om förhållandet mellan medborgaren och staten.

  Vilken är egentligen relationen mellan medborgare och stat?

  Är den helt ensidig, till statens fördel? Är medborgare bara skatteboskap med förpliktelser och inga som helst rättigheter?

  RF 1:1 förklarar att all offentlig makt utgår ifrån folket. Ändå framhärdar åklagarmyndigheten med uppfattningen att anmälarna saknar anknytning till den geopolitiska och humanitära katastrof den svenska staten – i anmälarnas namn – var med om att skapa i Libyen under 2011.

  Vi upplever att det åligger det JO ett enormt ansvar att gå till botten med hur åklagarmyndigheten misskött sig i det här ärendet.

 3. Riksåklagaren: att avfärda anmälan med en motivering som bara gäller en av de tre anmälda grupperna av individer som anmälts och i övrigt inte motivera alls.

  Om nu RÅ upplever att förhinder föreligger att inleda förundersökning mot någon eller några av de anmälda kategorierna personer (statsråd) – vad hindrade RÅ från att inleda förundersökning, eller ens beakta, de av försvarsmaktens personal som var inblandade i FL01 och FL02 – vilka var de som snabbast borde ha insett att något var allvarligt fel med det krig de var inblandade i?

I övrigt har åklagarmyndighetens svar varit av sådan art att de förutom tjänstefel också kan ha brustit mot offentlighetsprinciper m m, när de inte svarar på frågor och i övrigt uppträder med en maktens arrogans många av oss trodde tillhörde det förflutna.

När JO beaktar denna anmälan hemställes om att detta sker med förståelsen att JO äger lagstadgad rätt att på eget initiativ inleda förundersökning både mot här nämnda åklagare för tjänstefel, så väl som rörande den ursprungliga anmälan för brott mot folkrätten m m.

Bilagor:

 1. Anmälan om allvarlig brottslighet som faller under allmänt åtal
 2. Beslut, internationella åklagarkammaren
 3. Begäran om överprövan
 4. Beslut, utvecklingscentrum
 5. Begäran om klargörande
 6. Angående skrivelse
 7. Omprövning RÅ
 8. Beslut, riksåklagaren
 9. Skrivelse från en av anmälarna

Högaktningsfullt,

Kristoffer Hell
Johan Hansson
Simon Hansson
Johan Björnsson
Johan Westerholm
Lena Holfve
Pauli Terho
Thomas Johansson
Akasha Skaldeman
Björn Sveninge
Johan Lindqvist
Mikael Forsberg
Håkan Larsson
Mikael Vatjus
Ylva Runald
Patrique Dordevic
Mako Ishikawa
Jakob Gezelius
Lisa Carn
Peter Waher
Kristoffer Strutzenblad
Lars Pettersson
Tony Dahlgren
Felix Hendar
Bengt Larsson Kungsmad
Håkan Berggren
Markus Andersson
Mattias Gyllenhak Liss
Ove Mollvik
Peter K. Pettersson
Peter Harrysson
Agne Gralby
Carl Lundström
Rolf Andersson
Andreas Lovén
Lasse Wilhelmsson
Anders Paulsson
Linda Karlström
Sören Johansson
Armin Dee
Julian Jönsson
Sebastian Sjöberg
Gabriel Amanatiadis
Gunnar Nordin
Stefan Lundblad
Arne Bengtsson
Ross Mercke
Hans Persberger
Li Lörs
Sverker Odesjö
Rolf Sjöwall
Ergin Aris
Christer Andersson
Leif Erlingsson
Percy Andersson
Tobias Nilsson
Hans Carlsson
Camilla Hansson
Thomas Björling
Ingerun Osbakk
Sören Backman
Stig Engwall
Kjell Pedersson
Tiina Ronelöv
Jayant Bäckström
Johan Djupström
Kent Fredriksson
Kerstin Pettersson
Rita Bardsäter
Thomas Andersson
Mats Berglund
Yngve Appelblad
Roger Karlsson
Johan Sandwall
Hans Häggqvist
Jakob Lipczynski
Lennart Andersson
Birgitta Svedjot
Jan-Ola Gustavsson
Lars Lindeberg
Mattias Thidé
Carl Hamilton
Kent Strömbäck
David Ringstedt
Markus Påhlsson
Lars Dahlström

 

Comments are closed.