Om Lasse Wilhelmson

Webbplats: http://lassewilhelmson.wordpress.com/

Upproren i arabvärlden – reflektioner i demokratifrågan

Frihetstorget i KairoArabvärlden har varit havande med en revolution sedan länge. Den kunde ha startat på många ställen och varje land är unikt och har sina egna motsättningar, drivkrafter och historia. Men den gemensamma faktorn, är nog ändå behovet för folken att bestämma över sitt eget öde. Det handlar om frihet och mänsklig värdighet, att göra sig av med förtryck, korruption och oförstående ledare, speciellt sådana som är marionetter till den Anglo-amerikanska imperialismen och dess sionistiska herrar.

Folket i Tunisien startade förlossningsprocessen och folket i Egypten fick den att fullbordas och vände därmed blad i historien. Men efterbörden är inte bara ren och fin. I många skepnader försöker nu intressen hos de tidigare och fortfarande kämpande despoterna och dessas herrar att bli accepterade som barnets fader, i stället för folken, eller att helt enkelt adoptera, eller stjäla barnet. Vi har bara än så länge sett början på en process och folken bör förbereda sig för det värsta när de kämpar för det bästa.

Kanske kommer det pågående ekonomiska och moraliska sönderfallet i den västerländska civilisationen att göra det möjligt att skapa en global enhet mellan alla folk mot den maktelit som endast ser oss som kanonmat, arbetsboskap och lydiga tjänare i en ny världsordning med försvagade nationalstater och ständiga konflikter mellan etniska och religiösa grupper. Framtiden ligger nu i folkens händer, men ingenting bör tas för givet. 

Läs mer

Gilad Atzmon: Den israeliska så kallade “vänstern”

IsraelIdag erfor vi att omkring 300 prominenta israeliska vänsterister inklusive några ledande kulturarbetare, samlades i Tel Aviv för att förmå den judiska staten att anamma skapandet av en palestinsk stat.

Bland dem som skrev under en petition fanns 17 vinnare av israeliska utmärkelser, andra framstående intellektuella och artister.

“Vi är här för att välkomna det förväntade utropandet av en oberoende palestinsk stat bredvid Israel, enligt vårt oberoendes gränser, definierade av 1949 års stilleståndslinje,” säger man i petitionen.

Läs mer

Gilad Atzmon: Låt oss tala om judisk ideologi

Ruth GavisonEn av de viktigaste skillnaderna mellan det som jag och det som andra humanister inom fredsrörelsen skriver, är att jag är beredd att gå bortom den politiska diskussionen — jag gräver i de ideologiska och filosofiska rötterna hos den judiska staten, judisk politik och judisk identitetspolitik. Jag granskar betydelsen av "Jewishness".

I mina arbeten definierar jag klart den sammanhängande enheten mellan Israel och "judisk ideologi" ("Jewishness"). Och eftersom Israel definierar sig som en judisk stat, måste vi självklart vara tillräckligt modiga för att fråga oss vad Jewishness står för.

Helt klart är israeler stolta över sin Jewishness — De är långt ifrån blyga om detta. 

Läs mer

Gilad Atzmon: Hur skulle det vara med en flygförbudszon för palestinierna?

Flygförbud"Även israelerna, när de gick in i Gazaremsan, använde stridsvagnar för att bekämpa sådana extremister. Det är samma sak här."  -Muammar Gadafi

Under de senaste dagarna har FN berett vägen för en flygförbudszon i Libyen. David Cameron och Barack Obama har också kommit överens om att teckna "hela bilden" av militära svar på krisen i Libyen.

Den brittiske premiärministern David Cameron redovisade sitt samtal med Obama, genom att säga "Vi måste förbereda oss för vad vi kanske måste göra om han (Gadaffi) fortsätter brutalisera sitt eget folk …" 

Läs mer

Svensk offer för främlingsfientlighet i Afghanistan

Svenska trupper i AfghanistanAttacken mot FN-kontoret i Mazar-e-Sharif den 1 april 2011 skedde i samband med en stor demonstration där flera tusen civila afghaner protesterade mot den amerikanske pastorn Terry Jones koranbränning. På FN-kontoret som demonstranterna angrep fanns även en svensk folkrättsjurist som dödades bland flera andra FN-tjänstemän.

Mazas-e-Sharif är också bas för den svenska militärstyrkan som står under Nato-befäl och är inte ett FN-uppdrag som många felaktigt tror. Det bör kanske också sägas att NATO:s truppnärvaro inte har något stöd i FN-stadgan och alltså strider mot folkrätten.

Att svenska folket aldrig i ett val, eller på annat sätt fått ta ställning till det svenska deltagandet i NATO:s angreppskrig och ockupation av Afghanistan, får kanske ses som en detalj i sammanhanget. Liksom att landets marionettregim inte ens lyckats skaka fram en formell begäran om svensk närvaro. 

Läs mer

En myndighet för sionistisk ideologiproduktion

Forum för levande historiaI Sverige har det under våren 2008 förts en offentlig debatt om den statliga myndigheten Forum för Levande Historia (FFLH). Den inrättades under den socialdemokratiska regeringen 2003 och torde vara unik i världen med sitt uppdrag att sprida kunskap och engagera främst ungdom om ”demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen” och hotet från den så kallade antisemitismen. ”Om detta må vi berätta”, säger man, så att det aldrig upprepas igen. Hittills har FFLH dock överhuvudtaget inte befattat sig med den palestinska katastrofen al Nakba.

FFLH bedriver framförallt projekt i skolorna och genomför tvivelaktiga opinionsundersökningar bland allmänheten. Den samarbetar vidare helt öppet och skamlöst med till exempel den sionistiska propagandainstitutet MEMRI (Middle East Media Research Institute). Vi har här alltså ett unikt exempel på en av staten auktoriserad sionistisk ideologiproduktion med efterföljande påbjudna kampanjer innehållande rikligt med färdigproducerat gratismaterial. 

Läs mer

Lägg ner Israel!

Det är nog nu. Gaza är droppen. Palestinierna är symbolen för den kamp som världens folk för mot USraels nykoloniala krig. Sionismens mål kan inte genomföras utan folkmord. Den judiska staten förutsätter en rad brott som finns definierade i FN:s konvention mot folkmord, antagen av Generalförsamlingen den 9 december 1948. Där sägs följande:

Artikel II: I denna konvention förstås med folkmord envar av följande gärningar förövad i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp såsom sådan nämligen,
(a) att döda medlemmar av gruppen;
(b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
(c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
(d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
(e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Det innebär att åtminstone rekvisiten a, b och c är uppfyllda och det räcker med ett av dessa för att det skall var folkmord. Här bör särskilt nämnas den omfattande etniska rensningen av palestiner 1948 som Ilan Pappe så utförligt dokumenterat, som var ett resultat av en mycket nogrann planering, den så kallade Plan Dalet.

Sionismens kolonisationsprojekt har pågått över två sekelskiften. Det är en myt att det överhuvudtaget skulle kunna gå att upprätta en judisk stat i Palestina utan ett folkmord på palestinierna. Folkmordet är inbyggt i sionismen, det är dess innersta kärna. En judisk stat förutsätter en kraftig judisk majoritet och den kan inte åstadkommas utan fördrivning av de som bebodde landet. Resultatet ser vi nu i ett rasistiskt apartheidsystem som skiljer på judar och icke-judar i själva Israel, i Muren, i palestinska flyktingläger i närområdet och som facts on the ground som de fyra kartorna illustrerar och nu i Gaza.

Palestinska befolkningens förlust av landEn så kallad tvåstatslösning innebär att folkmordet legitimeras i efterhand, då en sådan lösning förnekar de fördrivna palestinska flyktingarna deras oförytterliga rätt att återvända i enlighet med FN:s resolutioner. Det finns bara en lösning. En demokratisk stat mellan Medelhavet och Jordanfloden.Det är nog nu. Det är mer än nog. Inom ramen för en sådan grundprincip kan de närmast berörda diskutera olika former av övergångslösningar och en tidplan för genomförandet av dessa.

En del menar att detta är orealistiskt på grund av det hat som skapats mellan palestinier och judar. Men då får de som genomfört kolonisationen, landstölden och folkmordet flytta någon annan stans, om de inte vill leva i fred och som jämlikar med sina offer i deras hemland. I Algeriet åkte de franska kolonisatörerna hem. I Sydafrika valde de flesta att stanna kvar.

Israel av idag är en entitet med försumbar legitimitet såsom stat i landet Palestina, vilket framgår av artikeln ”Israel skall uteslutas ur FN?”. Det finns klent stöd för påståendet att Israel är en FN-skapelse. Det finns ingenting som talar för att denna entitet någonsin kommer att kunna fungera i enlighet med FN-beslut och internationell rätt, eller existera i fred med sin omgivning. Tvärt om.

Israel är i dag det största hotet mot en fredlig värld och sionismen den ideologi som i första hand rättfärdigar USraels nykoloniala krig med hänvisning till Holocaust och antisemitism.

Befria Palestina hela Palestina!
Må Gaza bli Israels grav.

Täby den 9 januari 2009

Lasse Wilhelmson

Ursprungligen publicerad på Lasse Wilhelmsons webbplats

Israel bör uteslutas ur FN?

Israel i FNGazaremsan är nu världens största koncentrationsläger. Läget blir allt mer outhärdligt för dess 1,5 miljoner palestinier. Leverans av mat, medicin och bränsle stryps, eller stoppas. Undernäring bland barn ökar. Vatten och avlopp upphör att fungera. Barn dör i avsaknad på sjukvård. Handgrävda tunnlar till Egypten är de enda andningshålen. Journalister och diplomater förvägras tillträde. Israel planerar mer militära insatser. Gazapalestinierna skall nu svältas ut och göras till ett egyptiskt problem. 

Läs mer