Farhad Abdi: Wahhabismen

WahhabismVi hör ofta talas om wahhabism på tv och i tidningar. Men hur många av oss vet egentligen vilka wahhabiterna är och vad de tror på? Vad skiljer dem från andra muslimer, i synnerhet sunniter? Hur grundades sekten?

Wahhabismens historia

Wahhabismen grundades av Muhammed ibn Abd al-Wahhab (1703–1792) från Najd i Arabien under 1700-talets andra hälft. När han ingick en pakt med rövar­hövdingen Saud (vars namn ”Saudi” Arabien är uppkallat efter) lyckades han sprida sin lära till stora delar av den arabiska halvön, som då styrdes av det ottomanska kalifatet. Efter att de erövrat och ställt till med ett blodbad i städerna Mecka och Medina säkrades en symbolisk seger.[1] Nu hade de tillskansat sig inflytande över pilgrimerna som årligen strömmade dit från den muslimska världens alla hörn. Wahhabiterna, som stöddes av engelsmännen, gjorde alltså uppror mot kalifen. De lyckades, till kolonialmaktens glädje, försvaga det islamiska kalifatet så mycket att det slutligen förlorade all kontroll över den arabiska halvön. Nu kunde wahhabiterna terrorisera sunniter och shiiter utan motstånd. De hade dock inte så stor påverkan på den övriga muslimska världen fram till 1960-talet då Saudiarabiens kung började investera en stor del av oljeintäkterna för att sprida wahhabismen. Med hjälp av petroldollar köpte/byggde man i stora delar av världen moskéer och skolor, finansierade studentorganisationer, tryckte gratis böcker och pamfletter, och delade ut stipendier. Denna missionsverksamhet pågår än idag, genom nya medier som teve och internet.

Vad är wahhabismen och vem är wahhabit?

Innan vi definierar wahhabism vill vi påminna om att det finns gråzoner. Ingen definition är absolut eller perfekt. En definition är bra om den är användbar och ger en överblickbar förklaring av något.

Nämnas bör att beteckningen ”wahhabi” inte är en självbeteckning utan en beteckning som myntats av utomstående observatörer, först och främst sunnitiska teologer som alltsedan sektens uppkomst granskat dess läror. ”Wahhabism” är bara en objektiv benämning på efterföljarna till Muhammed ibn Abd al-Wahhab, liksom efterföljarna till Imam Shafi’i kallas ”shafi’iter” och så vidare.

Wahhabiterna själva föredrar att kalla sig ”salafiter” då de påstår att deras lära är grundad på salafs förståelse av islam. Salaf kallas de första generationerna av muslimer, ”urförsamlingen” så att säga. Ibland använder de beteckningar som ”ahl al-hadith” och ”muwahhidun”. Wahhabiter förnekar att wahhabismen existerar som en av flera riktningar inom islam. De hävdar att de endast följer urkunderna, underförstått till skillnad från andra muslimer, som följer ogiltiga tolkningar.

Teologisk definition av wahhabismen

Wahhabiterna är uppdelade i olika riktningar som är fientligt inställda till varandra. Generellt kan man säga att wahhabismen är uppdelad i två grupper: 1) regimwahhabismen som erkänner det saudiska kungahuset och 2) terrorwahhabismen eller ”qaidismen”, som är anarkistisk. Men det finns också en betydlig grupp som söker ta en medelväg i frågan, de är kritiska mot det saudiska kungahuset /erkänner inte det, men stödjer ändå inte terrorism.

I teologisk mening är en wahhabit någon som:

1. anser tawassul (de saligas förbedjan) vara shirk.

- det finns olika sorters tawassul men den som wahhabiter anser vara inte enbart förbjuden (haram) utan shirk (avguderi), är den muslimska (sunnitiska och shiitiska) traditionen att vid olika profeters och helgons gravar vädja om deras förböner.

2. förkastar de två teologiska (‘aqida) ash‘ari- och maturidiskolorna.

- i den sunnitiska världen dominerar ash‘aritiska och maturidiska teologiskolorna.

3. förnekar att man måste göra taqlid av rättsskolor (madhahib).

- sunniter anser att lekmän måste följa en av de fyra rättsskolorna (hanafi-, shafi‘i-, maliki-, och hanbaliskolan) utan att nödvändigtvis känna till den bevisföring som deras fatwor grundar sig på. Wahhabiter anser det vara förbjudet att följa dem ”blint” och uppmuntrar lekmän att själva bedöma argumentens giltighet. I verkligheten accepteras dock inte lekmännens slutsatser om de kommer fram till en annan åsikt än den som wahhabismen håller för sant.

4. förkastar alla sufiordnar.

- wahhabiter förkastar sufismen som vetenskap och motsätter sig alla sufiordnar och det mesta av deras religiösa praktik.

5. fördömer kategoriskt alla sorters bid‘a, innovationer, i ‘ibadat, dvs. sådant som rör gudstjänsten och erkänner inte att det råder meningsskiljaktigheter i frågan.

- de flesta sunnitiska auktoriteter delar in bi‘da vad gäller ‘ibadat (gudsdyrkan och ritualer) i det bra och dåliga. Ingen innovation eller handling är förbjuden så länge den inte går mot Koranen och sunnan. Wahhabiter förkastar detta och erkänner inte heller meningsskiljaktigheter (ikhtilaf) i frågan.

6. prisar och ser upp till Muhammed ibn Abdulwahhab.

- wahhabiter prisar sin sektledare ibn Abdulwahhab som en stor lärare och mujaddid (återupprättare av religionen). Detta eftersom han anses ha bekämpat shirk (avgudadyrkan) som hade smugit sig in bland muslimer. Sunniter anser inte ibn Abd al-Wahhab vara en auktoritet.

Nu vill jag återigen påminna läsaren om gråzonerna. Det finns självklart undantagsfall. Somliga sunniter har i vissa av de ovan nämnda sex punkterna samma uppfattning som wahhabiterna, men det är bara wahhabiterna som skriver under på samtliga.

Wahhabiternas mentalitet

Det är inte bara i teologisk mening wahhabiter/”salafiter” avviker från huvudfåran av muslimer. De har ofta en sträng och fördömande attityd. De är ofta fixerade vid perifera frågor där det i många fall råder ikhtilaaf (meningsskiljaktigheter bland muslimska lärde) och får dessa att framstå som väldigt centralt för religionen. De är också nästan alltid väldigt sekteristiska och fördömer kategoriskt alla som inte följer deras sekt. De anser nämligen alla icke-wahhabiter ha avvikit från den enda sanna tolkningen av islam. Deras attityd liknar ofta de nyfrälsta kristnas. Wahhabiter är för det mesta också besatta av att fördöma och förlöjliga shi‘iter och sufier.

Vad gäller utbildning är det väldigt sällsynt med en wahhabit som är humanistiskt skolad inom exempelvis hermeneutik, religionshistoria, psykologi, historia, filosofi, estetik och konst etc. De av dem som har en universitetsexamen har nästan uteslutande studerat tekniska ämnen.

Wahhabiters syn på konst, poesi och skönhet präglas av en stark skepticism. [2] De har också systematiskt förstört stora delar av det islamiska kulturarvet i de länder där deras inflytande varit starkt. I Saudiarabien har man exempelvis nästan förstört vartenda minnesmärke och varenda grav från islams tidiga historia och ersatt dem med vräkiga hotell, amerikanska restauranger och köpcentrum. [3]

De är ofta misstänksamma mot övernaturliga fenomen, som mirakler, välsignande kraft (tabarruk), ingivelser (ilham) etc.

Wahhabiter undviker att prisa eller ens prata om profetens familj (ahl al-beit) och alla som gör det blir ofta misstänkliggjorda eller beskyllda för att vara kryptoshiiter. Om de mot förmodan någon gång ärar profetens hus är de noga med att i samma andetag ta avstånd från shi'ismen.

Många ”salafiter” är aggressiva i sin ”da‘wa” (missionsverksamhet). Vad gäller våldsaktioner är det ett faktum att alla, ja samtliga terrordåd med ”muslimska” förtecken har utförts av wahhabiter. Oproportionellt fler muslimer än icke-muslimer har fallit offer för deras terror. För att klargöra och nyansera vill vi påpeka att långt ifrån alla wahhabiter är terrorister, men alla terrorister (som identifierar sig som muslimer) är wahhabiter.

Man kan självklart finna sunniter som i vissa av de ovan nämnda frågorna lutar åt wahhabism och tvärtom.

Förhoppningsvis bidrar denna artikel till att skapa en bättre förståelse av detta flitigt omdiskuterade, men ofta missförstådda ämne.

Farhad Abdi, författare till boken "Madhhab och taqlid".


[1] För er som vill lära er mer om wahhabiternas erövring av den Arabiska halvön vill jag rekommendera en bok av shaykh Imran N. Hosein som ni kan läsa gratis på följande länk: http://www.scribd.com/doc/10547094/The-Caliphate-the-Hejaz-and-the-Saudiwahhabi-Nationstate

Läs även den brittiske akademikern Hamid Algars bok ” Wahhabism: A Critical Essay”.

[2] Läs följande artikel för att få en bättre förståelse av wahhabiters inställning till konst och skönhet: http://www.masud.co.uk/ISLAM/misc/wobb.htm

[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Destruction_of_early_Islamic_heritage_sites

20 reaktion på “Farhad Abdi: Wahhabismen

 1. Tack Karl!
  Hos majoriteten av Sveriges muslimer är Wahhabismen självklart svag. Den är däremot tyvärr stark bland moskébesökare och aktiva muslimer. Eftersom wahhabiter ofta är högljudda och aggressiva missionärer (ungefär som nyfrälsta kristna) kan man få intrycket att de är i majoritet bland muslimer.

 2. Läskig artikel, med tanke på att den är totalt missvisande och drar in terrorister i wahabism/salafiun. Ska man få svar på vad saker och ting är så går man till grunden/källan. Gå in på ISLAM.NU så kan man lyssna på många föreläsningar och läsa artiklar om islam, en hemsida som förmodligen skulle kallas ”wahabistisk” av författaren till denna artikel. Där nämns bevis för ALLT som sägs, då man inte ska tro på någonting om man inte får höra bevisen. På så sätt kan man enkelt gå tillbaka till Koranen eller hadither och se om det stämmer.

  Kan nämnas att jag själv är svensk och har läst mycket om Islam, alla får såklart bilda sin egen uppfattning men i min mening så är artikeln missvisande. Hur som helst så är det alltid bra att läsa och få mer kunskap och jag önskar er alla framgång i det!

  • Salam broder,

   Om du anser att denna artikel är missvissade så finns det bara en anledning. Du äter, dricker, sover, vaknar med Wahabien. Antinger ljuger du för att sprida din propaganda om din sekt (wahabie) eller så bor du i en liten källare där du endast har Al-Jazeera att titta på.

   För du kan inte ha studerat den Islam, artikeln betonar (icke wahabisk islam).

   Jag har debatterat mycket, mycket, mycket med Wahabien. Och ditt sätt att försvara liknar typsikt den Wahbiska. Man börjar med att förneka, sedan påstår man att man har fakta, faktan man får skickat har inga referenser, hittar man sedan referensen så har man tagit ut en mening ur sitt sammanhang eller så skriver man om meningen till sin egen fördel, motbevisar man er fakta så finns det en tolkningfråga, klarar ni inte av att svara på frågor byter ni ämne OSV. Helt enkelt omöjliga. Ni liknar den så kallade demokratin i de okuperade palestina.

   Du har kommit till rätt hemsida min vän om du önskar att första Wahbismens gift i världen. Fortsätt läs artiklar på denna underbara sida och inshalla så kommer Gud att skänka ljus till ditt anskite. Glöm inte en sak. Islam, Profeten (vare frid med honom och hans familj), Ahle bait (Vare frid med profeten Muhammed och hans familj) och de trogna Sahaba, har lagt grunden till den moderna vetenskapen. Så låt Profetens sunnah leva vidare.

   Salam, och må Gud vissa oss den rätta vägen

 3. SubhanAllah man blir verkligen upprörd när det finns människor som vänder på saker på ett sådant fult och osant sätt, är man okunnig förblir man tyst, ett råd till den som skrev denna artikel! Mohammed Omer kontakta mig via min blogg och hänvisade mig till denna hemsidan o bad mig att sprida vidare och det jag ska göra är exakt tvärtemot inte för att jag stödjer wahhabisemen utan för att han var så pass ignorant och lät denna person relatera wahhabismen med salafiyyun.

  Har har ni lite fakta

  Salaf-us-Sâlih var de tre första generationerna i Islâm. Den första generationen var Profeten Muhammad’s (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) Sahâbah)Sahâbah var de som träffade Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam), trodde på honom och dog med Profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) troslära. De största Sahâbah var bl a de fyra kaliferna Abu Bakr as-Siddîq, `Umar bin al-Khattâb, `Uthmân bin `Affân och `Alî bin Abî Tâlib (radhî Allâhu `anhum).

  Den andra generationen av Salaf var de som träffade Sahâbah, följde dem, och dog med samma troslära som dem. Dessa kallas för Tâbi’ûn. Några av de stora Imâmerna från denna generation är Imâm Muhammad bin Sîrîn, Imâm `Atâ’ bin Rabâh, Imâm Sa`îd bin Jubayr och Imâm Hasan al-Basrî (rahimahumullâh).

  Den tredje generationen av Salaf är de som träffade Tâbi’ûn, följde dem och dog med samma troslära som dem. Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) sade om dessa tre generationer,

  ”Det bästa folket är min generation, därefter de som efterträder dem och därefter de som efterträder dem.” (al-Bukhârî, Muslim, Abu Dâwûd och at-Tirmidhî)

  Salafiyyah innebär att man följer Qur’anen och Sunnah utmed Salafs – de 3 första generationerna – förståelse. Den som gör det kallar sig själv för Salafi. Ordet Wahhabi existerar inte i vår lära.

  Och de största ‘ulama genom tiderna tror på salafs lära.

  Sen kan den finnas ”högljuda och aggressiva människor som syns och hörs mest” som tillhör wahhabismen men det har absolut inget att göra med salafiter. Och alla människor som har något mellan pannbenen vet att det finns rebeller i varje religion,grupp och land men det betyder INTE att man ska dra alla över en kant!

  Där fick ni i alla fall en hadith som är autentisk att grubbla över.

  Ett tips är att ta bort inlägget, kontakta http://www.islam.nu som har mycket kunskap inom islam och om du fortfarande är övertygad om att wahabbismen och salaf tillhör som samma troslära publicerar du den igen men tänkt på vilket stort ansvar du har när du har en islamisk webtidning. Må Allah vägleda dig och mig. Amin

  • Du är rolig min Wahabiska vän. Subhanallah. Man vet direkt på ert sätt att skriva att ni är wahbien.

   1) Läs om artikeln,
   2) Tolka artikeln med din iman (gudsfruktan)

   3) I artikeln står just det du har beskrivit om salaf.

   Wahhabiterna själva föredrar att kalla sig ”salafiter” då de påstår att deras lära är grundad på salafs förståelse av islam. Salaf kallas de första generationerna av muslimer, ”urförsamlingen” så att säga. Ibland använder de beteckningar som ”ahl al-hadith” och ”muwahhidun”. Wahhabiter förnekar att wahhabismen existerar som en av flera riktningar inom islam. De hävdar att de endast följer urkunderna, underförstått till skillnad från andra muslimer, som följer ogiltiga tolkningar.

   4) Du skriver i början att du inte stödjer Wahbismen, du skriver sedan i Artikeln ”Ordet Wahhabi existerar inte i vår lära”

   Salam broder

   • Jag tycker om dina svar så mycket. jag älskar den här artikeln, jag älskar att någon äntligen tar upp wahabismen!!!

    Forstätt så och snälla maila mig och uppdatera mig så fort ni har en ny artikel om wahabism/salafism. jag uppskattade denna artikel så mycket. Tack du gjorde min dag, whalla tack.

 4. Det är just sådana missförstånd i förening med fanatisk självrättfärdighet och brist på ödmjukhet som du nu uppvisar som vi vill råda bot på genom att upplysa om wahhabismen.

 5. Det är ingen slump att sionister och neokonservativa i USA har en oerhört närgången relation med saudierna och därmed även wahabiterna. Man går varandras ärenden. Ingen vettig muslim kan ha något med wahabismen att göra. Sedan kan de kalla sig för salafi hur mycket de vill. De lurar ingen.

 6. Yusuf, det du måste inse är att alla muslimer, oberoende av inriktning, påstår sig grunda sin lära på Koranen och sunnan. För mig är det dock uppenbart att en sekt som uppstod på 1700-talets andra hälft knappast kan ha rimligare tolkningar av urkunderna än exempelvis de sunnitiska rättsskolorna (madhaheb) som spårar sin tolkningstradition i en obruten mutawatir (mångfaldig) kedja av lärare och studenter tillbaka till sahaba (följeslagarna). Läs min bok ”Madhhab och Taqlid” så kanske du också kommer att inse detta.

  Du skriver att jag ”drar in terrorister i wahabism/salafiun”. Du får gärna motbevisa mig om du anser att jag har fel när jag säger att alla terrorister (som identifierar sig som muslimer) är ”salafiter”. De ”salafiter” som exempelvis sprängde gravmoskén i Pakistan i helgen (http://friaordet.nu/sv/2011/04/03/wahhabismens-terror-i-pakistan-fortsatter/) följde bara i sin sektledare ibn AbdulWahhabs fotspår. Han mördade också muslimer som enligt honom begick shirk när de gjorde tawassul genom sahaba (följeslagarna till profeten).

 7. A, Du skriver: ”Salafiyyah innebär att man följer Qur’anen och Sunnah utmed Salafs – de 3 första generationerna – förståelse. Den som gör det kallar sig själv för Salafi.”
  Ja, ni påstår så. Du måste lära dig att skilja på ett påstående och fakta. Det finns inga muslimer, oberoende av inriktning som inte påstår sig följa salaf. Alla sufier säger exempelvis samma sak.

  Vidare skriver du ”Ordet Wahhabi existerar inte i vår lära.”
  Om du hade läst artikel hade du vetat att jag inte heller påstått detta. Jag skriver i artikeln: ”beteckningen ”wahhabi” inte är en självbeteckning utan en beteckning som myntats av utomstående observatörer”.

  Du skriver ”Och de största ‘ulama genom tiderna tror på salafs lära.”
  Ja, det gör dom men de tror inte på ”salafism”, märk skillnaden. Er sekt fanns ju inte ens innan 1700-talet, så de lärda kunde överhuvudtaget inte ha någon uppfattning om den. Och efter 1700-talet är de enda som tror på er, självklart själva ”salafiter”.

 8. Uno Svensson har helt rätt i att det inte är någon slump att USA och sionister är allierad med saudierna. Det är därför lätt att räkna ut varför wahabiter utropat jihad mot andra muslimer men inte mot Israel. De går helt enkelt Israels ärenden.

 9. >man inte ska tro på någonting om man inte får höra bevisen

  Nej just det, men tyvärr finns det för många bevis, t ex att anklaga muslimer som har Allah som Gud, Muhammad ( sallAllahu `aleihi wa sallam ) som profet, Koranen som bok och Mecka som qibla; med shirk!!!!

  …………. citat ……………………………….
  Waging War on Islam and the Muslims

  The slaughters and terrible events presently taking place damage the reputation of Islam and play havoc with the Muslims. For example, what happened in Algeria and Egypt or in the Meccan Sanctuary is nothing but the fruit of your graduates and beliefs, and the reading of your publications, all of them built on apostatizing (takfîr), calling monotheists idolaters (tashrîk), hurling accusations of innovations (tabdî`), and holding the worst opinions of the Muslims.

  Urdrag från al-Sayyid Yusuf al-Rifa`i’s btrev:
  *Advice to Our Brothers the Ulema of Najd* (Nasiha li-Ikhwanina `Ulama’ Najd)

  http://www.livingislam.org/n/absn_e46.html
  …………………………………………………………….
  .-.

 10. Intressant och lärorik artikel. I avsnittet ”Isaac and Ishmael” av TV-serien Vita huset (West Wing) hävdar en av karaktärerna att wahhabism relaterar till islam på samma sätt som Ku klux klan relaterar till kristendom. Skulle du instämma i ett så tillspetsat påstående?

 11. Jo i vissa avseenden, men inte andra. Om man fokuserar på KKK:s våldsbejakande historia så kan man dra vissa paralleller till Wahhabismen men i övrigt vore det nog ganska långsökt.

  Om vi nu ska peka på en kristen motsvarighet till Wahhabismen vore det kanske mer korrekt att jämföra dem med den mer fanatiska skaran bland de amerikanska evangelisterna.

 12. Jag är en sån som ni säkert skulle knuffa ut till islamofobhörnan, men jag tycker att denna artikel var mycket bra. Jag har lärt mig något! Får mig helt klart att ifrågasätta och försöka nyansera mina tankar om de som jag klumpar ihop som islamister.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>